2594 Lynn Ogden Lane

Kategori: Agama

Agama

7 Adab berdoa dalam Islam

7 Adab berdoa dalam Islam

7 Adab berdoa dalam Islam berikut 7 Adab berdoa dalam islam sesuai Al-Qu’ran dan As-sunnah. 1. Mencari Waktu Mustajab Sebenarnya tidak ada batasan waktu bagi seorang muslim berdoa kepada Allah SWT. berdoa dapat dilakukan kapan saja, namun ada sebagian yang Allah SWT tetapkan sebagai waktu mustajab yaitu seperti; bulan ramadhan, […]

Read More
Konsep Promosi Kesehatan

Konsep Promosi Kesehatan

Konsep Promosi Kesehatan Ada beberapa konsep dari promosi kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidji Notoatmodjo, S.K.M, M. COM. H. Seperti pendidikan dan promosi kesehatan, promosi kesehatan dan perilaku, visi dan misi promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan dan lain-lain. Definisi dan Pendidikan Pomosi Kesehatan Secara istilah definisi promosi kesehatan dalam ilmu kesehatan […]

Read More
PENGERTIAN PERUSAHAAN MULTINASINAL 

PENGERTIAN PERUSAHAAN MULTINASINAL 

PENGERTIAN PERUSAHAAN MULTINASINAL             Di beberapa dekade akhir abad ke-20, transformasi pesat dunia industri mengambil bentuknya yang baru. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi, sebagai mesin penggerak suatu masyarakat, dunia mendapatkan pengaruhnya dari berbagai sudut. Perekonomian adalah salah satu bidang yang mengalami berbagai perubahan mencolok di masa-masa tersebut. Yang pasti, munculnya […]

Read More
Pembahasan jumlah talak

Pembahasan jumlah talak

Pembahasan jumlah talak Adapun talak disyaratkan dengan jumlah dibawah tiga maka ada kalanya sah dengan jumlah itu atau yang diniatkannya. Terhadap semuanya ada kalanya talak itu sarih atau kinayah dan semuanya akan dijelaskan menurut tinjauan mazhab-mazhab Mazhab Hanafi apabila disyaratkan talak sarih dengan jumlah yang jelas maka dijatuhkanlah seperti lafaz […]

Read More
Pembahasan idhafah talak kepada zaman atau tempat

Pembahasan idhafah talak kepada zaman atau tempat

Pembahasan idhafah talak kepada zaman atau tempat   Apabila ia mengidhafahkan talak kepada zaman sebagaimana ia berkata kepada isterinya engkau aku ceraikan pada hari ini atau pada bulan ini atau ia mengidhafahkannya kepada tempat sebagaimana ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dinegerimu atau di Mesir maka sesungguhnya talaknya itu […]

Read More
SISTEM EKONOMI SYARI’AH

SISTEM EKONOMI SYARI’AH

SISTEM EKONOMI SYARI’AH  Definisi Ekonomi Syari’ah                              Ekonomi merupakan kegiatan manusia yang melibatkan banyak orang. Kegiatan produksi, konsunsi dan distribusi menyentuh persoalan kesejahteraan umum Dan keadilan[2]. Sedangkan Ilmu Ekonomi Syari’ah adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah – masalah dari sudut pandang nilai – nilai Islam[3].                              Menurut bahasa, ekonomi Islam terdiri […]

Read More

Pengertian Nafsu dalam Islam

Pengertian Nafsu dalam Islam Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Nafs (نفس) diserap menjadi nafsu yang berarti dorongan kuat untuk berbuat kurang baik. Sementara Nafs yang ada pada manusia tidak hanya dorongan berbuat buruk, tetapi berpotensi berbuat baik, dengan kata lain nafs ini berpotensi positif dan negatif. Kata nafs yang […]

Read More

Jenis Nafsu Dalam Islam

Jenis Nafsu Dalam Islam Nafsu terbagi menjadi 8 kategori : 1. Nafsul Amarah Adalah jiwa yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum memperoleh tuntunan, belum menentukan mana yang manfaat dan mana yang mafsadat, tetapi kebanyakan menjurus ke hal-hal yang tidak baik. menimbulkan tindakan khianat dengan […]

Read More

Prosedur Penetapan Qiyas & Hukum Mengingkari Qiyas

Prosedur Penetapan Qiyas & Hukum Mengingkari Qiyas Prosedur Penetapan Qiyas Operasional penggunaan qiyas dimulai dengan mengeluarkan hukum yang terdapat pada kasus yang memiliki nash. Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan tidak cukup hanya dengan pemahaman makna lafadz saja. Selanjutnya, mujtahid mencari dan meneliti ada tidaknya ‘illat tersebut […]

Read More

PENGERTIAN, SYARAT, DAN RUKUN MUSAQAH

PENGERTIAN, SYARAT, DAN RUKUN MUSAQAH 1. Definisi dan Dasar Hukum Musaqah Berikut penjelasannya: a) Definisi Musaqah Musaqah dalam arti bahasa merupakan wazn mufa’alah dari kata as-saqyu yang sinonimnya asy-syurbu yang berarti memberi minum. Penduduk Madinah menamai musaqah sama dengan mu’amalah yang merupakan wazn mufa’alah dari kata ‘amila yang artinya bekerja […]

Read More