2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   Pembahasan idhafah talak kepada zaman atau tempat
Pembahasan idhafah talak kepada zaman atau tempat

Pembahasan idhafah talak kepada zaman atau tempat

 

Pembahasan idhafah talak kepada zaman atau tempat
Pembahasan idhafah talak kepada zaman atau tempat

Apabila ia mengidhafahkan talak kepada zaman sebagaimana ia berkata kepada isterinya engkau aku ceraikan pada hari ini atau pada bulan ini atau ia mengidhafahkannya kepada tempat sebagaimana ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dinegerimu atau di Mesir maka sesungguhnya talaknya itu jatuh sesuai dengan perincian mazhab-mazhab

Mazhab Hanafi

waktu yang diidhafahkan talak itu kepadanya terkadang adalah waktu yang akan dating terkadang waktu sekarang dan terkadang waktu yang sudah lampau dan terkadang idhafah itu kepada zaman yang satu dan terkadang kepada dua zaman. Contoh idhafah kepada zaman yang akan dating adalah ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan besok pada keadaan ini jatuhlah talaknya ketika masuk awal bahagian dari besok iaitu terbitnya subuh apabila ia berniat diakhir siang maka tidak dapat dibenarkan menurut pengadilandan dibenarkan menurut agama. Ini berbeza dengan apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada besok hari maka sesungguhnya apabila ia mengaku bahawasanya ia berniat menceraikan isterinya itu pada akhir siang maka dapat dibenarkan menurut pengadilan dan agama.

Kesimpulannya adalah apabila ia mengidhafahkan talak dalam dua waktu yakni waktu sekarang dan waktu yang akan dating dan ia mulai dengan waktu sekarang maka menyatulah talak sehingga tidak berbilang-bilang seperti pada hari ini dan esok dan malam hari yang mana ia menceraikan isterinya pada malam itu dan siang hari yang jatuh sesudahnya. Adapun apabila ia mulai dengan waktu yang akan dating maka jatuhlah dua talak kerana talaknya pada masa yang akan dating tidak mewajibkan talaknya pada waktusekarang ini dan apabila dating waktu esok maka jatuhlah dua talak iaitu pertama pada sekarang ini dan yang kedua ketika datangnya esok hari kerana ia berkata: Apabila ia dating maka sesungguhnya ia mentaklikkan talaknya atas syarat kedatangan sedangkan ia mengatafkannya atas engkau aku ceraikan pada hari ini sedangkan maktuf bukanlah maktuf alaih. Dengan demikian ia telah menjatuhkan dua talak: Pertama langsung jatuh dan yang Kedua digantungkan atas kedatangan esok hari.

Mazhab Maliki

apabila ia mengidhafahkan talak kepada zaman makan ada beberapa cara: Ia mengidhafahkan talak kepada zaman yang telah berlalu sebagaimana apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kelmarin dan ia berniat dengan itu mengeluarkan talaknya pada saat itu jatuhlah talaknya. Apabila ia mengaku bahawa ia mengatakan hal itu main-main sedangkan ia ingin memberitahukan talaknya dengan kebohongan maka tidak dapat dibenarkan menurut pengadilan tapi dibenarkan menurut mufti, ia boleh memberinya fatqa dengan tidak jatuh talak antaranya dan Allah. Apabila ia mengidhafahkan talak kepada waktu matinya atau pada waktu mati isterinya sebagaimana apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari kematianku atau pada hari kematianmu. Maka jatuhlah talak pada saat itu juga.

Mazhab Syafi’e

apabila ia mengidhafahkan talak kepada zaman yang akan dating maka jatuhlah talak pada bahagian awal dari zaman itu. Apabila terjadi pada bulan Sya’ban contohnya dan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada bulan Sya’ban maka jatuhlah talak pada awal malam dari hari pada bulan bulan Ramadhan. Jika ia diceraikan pada awal bulan Ramadhan. Jika ia diceraikan pada awal bulan Ramadhan hari khamis maka diceraikan dengan tenggelamnya matahari pada hari rabu sebelumnya walaupun ia melihat hilal sebelumnya tenggelam matahari.

Mazhab Hanbali

apabila ia mengidhafahkan talak kepada zaman yang telah berlalu lalu ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kelmarin atau engkau aku ceraikan sebelum aku menikahimu maka sesungguhnya apabila ia berniat talak ketika itu juga maka jatuhlah talak ketika itu juga. Jika ia tidak berniat jatuhnya talak pada saat itu seperti ia memutlakkan dan tidak berniat apapun atau berniat menjatuhkannya pada masa yang telah berlalu maka tidak jatuh talak kerana talak adalah mengangkat kehalalan bersenang-senang sedangkan ia menemukannya dengan sebenarnya dan habislah masanya maka tidak ada pengertian mengangkat kehalalan jika isterinya itu sudah pernah menikah dengan suami sebelumnya dan suami sebelumnya itu telah menceraikannya lalu ia berkata: Sesungguhnya ia menghendaki memberitahukan itu adalah menyangka terjadinya talak suaminya yang pertama maka seakan-akan ia berkata: Engkau aku ceraikan dari suamimu yang pertama maka bicaranya itu dapat diterima.

Sumber: dutadakwah.org